Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството

На проведеното на 21.08.2014г. извънредно общо събрание на акционерите на „Свинекомплекс Николово”АД бе взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 2 625 000 (два милиона шестотин двадесет и пет хиляди) лева на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева, чрез издаването на 875 000 (осемстотин седемдесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърлими акции, с номинална стойност един лев, всяка акция, даващи право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличението се извършва на основание чл. 246, ал. 4, във връзка с чл. 197 от Търговския закон, със собствени средства на дружеството.


Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 21.08.2014 г. от 14.00 часа, а при липса на кворум - на 05.09.2014г.

 

РЕДОВНОНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО” АД, с.Николово, обл.Русенска, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството в с.Николово, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 16 юни 2014 г. от 14 часа

 

Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 17.04.2014 г. от 14.00 часа, а при липса на кворум - на 07.05.2014 г. от 14.00 часа на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура.

 

Резултат от публичното предлагане на варанти на „Свинекомплекс Николово” АД

„Свинекомплекс Николово” АД уведомява за резултатите от приключило първично публично предлагане на емисия варанти, въз основа на Проспект за публично предлагане, одобрен с решение на КФН № 981-Е от 18.12.2013 г., както следва:
Публичното предлагане на емисия варанти на „Свинекомплекс Николово” АД, приключи успешно, при следните резултати:

Емитентът и обслужващият инвестиционен посредник не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при търгуване на правата и записване на варантите.