Покана за Редовно Общо събрание на притежатели на варанти на дружеството

На 26.02.2015г. поради липса на кворум не се проведе Общо събрание на притежателите на варантите на "Свинекомплекс Николово"АД. Насрочва се ново заседание за предварително оповестената и в публикуваната покана втора дата на събранието, а именно на 05.03.2015г., което да се проведе при същия дневен ред и на същото място - в заседателната зала на дружеството, и ще бъде валидно независимо от представените на него броя варанти."


Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД със седалище с.Николово, п.к.7057, община Русе, област Русе, на основание одобрен Проспект за публично предлагане на варанти, издадени от „Свинекомплекс Николово” АД с Решение № 981-Е от 18 декември 2013 г. на Комисията по финансов надзор, свиква редовно Общо събрание на притежателите на варанти (ОСВ) на 26.02.2015г. от 14.00 часа по седалището на Дружеството, на следния адрес: с.Николово, п.к.7057, община Русе, област Русе, Заседателна зала


Резултат от публичното предлагане на варанти на „Свинекомплекс Николово” АД

„Свинекомплекс Николово” АД уведомява за резултатите от приключило първично публично предлагане на емисия варанти, въз основа на Проспект за публично предлагане, одобрен с решение на КФН № 981-Е от 18.12.2013 г., както следва:
Публичното предлагане на емисия варанти на „Свинекомплекс Николово” АД, приключи успешно, при следните резултати:

Емитентът и обслужващият инвестиционен посредник не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при търгуване на правата и записване на варантите.