Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 21.08.2014 г. от 14.00 часа, а при липса на кворум - на 05.09.2014г.

 

РЕДОВНОНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО” АД, с.Николово, обл.Русенска, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството в с.Николово, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 16 юни 2014 г. от 14 часа

 

Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска, ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ.Русе, обл.Русенска /в заседателната му зала/ на 17.04.2014 г. от 14.00 часа, а при липса на кворум - на 07.05.2014 г. от 14.00 часа на същото място, при същият дневен ред и при същата процедура.

 

Резултат от публичното предлагане на варанти на „Свинекомплекс Николово” АД

„Свинекомплекс Николово” АД уведомява за резултатите от приключило първично публично предлагане на емисия варанти, въз основа на Проспект за публично предлагане, одобрен с решение на КФН № 981-Е от 18.12.2013 г., както следва:
Публичното предлагане на емисия варанти на „Свинекомплекс Николово” АД, приключи успешно, при следните резултати:

Емитентът и обслужващият инвестиционен посредник не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при търгуване на правата и записване на варантите.